Status prawny

  1. Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii jest jednostką organizacyjną prowadzoną przez Miasto Łódź.
  2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.
  3. Działalność poradni regulują następujące akty prawne i dokumenty:

Akt założycielski:

  • Decyzja Kuratora Oświaty w Łodzi z dnia 28 sierpnia 1992 roku, nr 15/92, w sprawie sieci poradni psychologiczno – pedagogicznych na terenie województwa łódzkiego.
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami).
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z dnia 2017.01.11)
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 t.j. z dnia 2017.06.22) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. 2013 poz. 199 z późn. zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz.U. Nr 228, poz. 1492).

Statut poradni

Podmiot udostępniający informację:
Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii w Łodzi
odpowiada: Leszek Sołtysiak
data: 27-05-2018
wytworzył: Leszek Sołtysiak
data: 27-05-2018
data: 27-05-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 26-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
  • 20-12-2012 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 341